Английски | Български | Румънски
        
Loading
1957-1988: Начало на сближаването в ЕС и регионалната политика

"Вярваме, че все още има много да се направи в рамките на Общността в областта на регионалната политика. Възможностите може би не са били правилно реализирани или действали. В частност, ние трябва да дадем нов тласък на регионалната политика, формулирана в същото равнище на Общността с редовно сътрудничество от страна на правителствата на държавите-членки, което е съществено за успеха." Жан Рей, председател на Европейската комисия 1967-1970.
 

   Финансови инструменти и инициативи за преодоляване на икономическите и социални дисбаланси на общностно равнище не съществуват от началото на европейската интеграция, но през 1986 г. правните основи, въведени с Единния европейски акт, проправят пътя за интегрирана политика на сближаване.
   През периода 1957-1988, Европейския социален фонд (ЕСФ от 1958 г.), Европейския фонд за ориентиране и гарантиране на земеделието (ФЕОГА от 1962 г.) и Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР от 1975 г.) са съфинансирали проекти, избрани предварително от държавите-членки. повече →
Програма за трансгранично сътрудничество Румъния - България 2007 г. - 2013 г.

Програмата за транс гранично сътрудничество Румъния - България е финансирана от ЕС оперативна програма, която се прилага в Румъния и България, за периода 2007-2012 г.. Програмата подкрепя развитието на специфични допустими гранични райони в Румъния и България. Тя има за цел да създава "мост" между двете страни, с цел да помогне на граничните райони да преодолеят сходни проблеми на развитието, чрез съвместна работа и намиране на общи решения.

Следователно, вместо да разделя, границата ще обедини зони от двете страни на река Дунав. Чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния - България хората в граничните райони ще бъдат насърчавани да развиват нови предприятия, да обменят информация и да се възползват от подобрения достъп през границата. Те ще работят заедно за предотвратяване на наводненията, опазване на природните ресурси и насърчаване на туризма. Това ще доведе до повече стимули за живот и работа в граничните общности и ще направи тези области по-привлекателни за инвестиции. повече →

МАКСИМИЗАЦИЯ НА СРАВНИТЕЛНИТЕ ПРЕДИМСТВА НА ГРАНИЧНИТЕ РЕГИОНИ

Според SWOT анализа на Програмата за транс-гранично сътрудничество Румъния-България 2007 - 2013 г., демографските индикатори поставят предизивкателства пред дългосрочната устойчивост на граничните региони с тенденции за развитие, повлияни от периферно локализираните икономики, основани на селско-стопанска дейност, постоянното предлагане на работна ръка и качеството на живот като цяло. Същият анализ показва отсъствие на подкрепяни от университети академични центрове за изследване и развитие, които могат да допринесат за обмяна на опит, културни връзки и популяризиране на икономически иновации; накратко, областите нямат достатъчно капацитет за покриване празнините в регионалната система за иновации, следователно съществува голяма необходимост за изграждане на центрове за иновации и приложни изследвания. Разглеждано едновременно като следствие и причина, ограниченото академично сътрудничество между граничните области лимитира капацитета на областите да създават иновации и качество на работна сила.

 

Освен това структурният дефицит по отношение на човешкия капитал в местните общности е имал досега отрицателни странични ефекти върху усилията, положени от администрациите на двата региона да се възползват от предимствата на европейската интеграция. повече →

Кратък обзор на новия офис на проекта.
Инвестираме във вашето бъдеще!
Програмата за Трансгранично Сътрудничество Румъния-България 2007-2013 е съфинансирана от Европейския Съюз чрез Европейския Фонд за Регионално Развитие
Тази страница не отразява непременно официалната позиция на Европейската съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.